Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Slovo starosty T.J. - předběžné hodnocení roku 2023

Kategorie: sokol

Pokus o stručné zhodnocení významných událostí roku 2023 a výhled do velmi náročného roku 2024, který věřím, že všichni společnými silami zvládneme.

Vážené sestry, vážení bratři, vážení nájemci našich sportovišť a občané naší krásné čtvrti Doubravka. Ve svém stručném komentáři se zaměřím na to, co se nám v roce 2023 podařilo v areálu jednoty vybudovat, jak vylepšily podmínky pro sportování, případně zázemí objektu. V závěru roku 2022 se nám úspěšnou kolaudací multifunkční přístavby tělocvičny, v hodnotě 6 190 tis. Kč včetně DPH, podařilo umožnit od ledna 2023 využívat tuto tělocvičnu nejen oddílem stolního tenisu, ale i dalšími sporty v rámci odboru SV - tzn. především gymnastkami, nově založenou skupinou bojového umění, body formem a dalšími. Výbor T.J. pro období roku 2023 rozhodl, že za využití těchto prostor nebude požadovat od příslušných oddílů příspěvky na provozní náklady a pro rok 2023 od nich bylybudou osvobozeny. Prostory multifunkční přístavby byly využívány v roce 2023 pouze členy T.J. a stejně tak tomu bude v roce 2024. Jedinou změnou bude, že příslušným oddílům budou účtovány příspěvky na provozní náklady za využití těchto prostor.

Co dalšího se nám podařilo - v březnu 2023 jsme realizovali rekonstrukci a opravu předsálí (výměna podlahové krytiny) za ca 38 tis. Kč i s DPH, tyto práce provedla firma Vladimír Jurčo, tj. firma, která se plně osvědčila při rekonstrukci a výměně parket ve velké tělocvičně. Koncem března 2023 jsme zakoupili čistící stroj od firmy Karcher s příslušenstvím na úklid velké tělocvičny a přísálí za ca 73 tis. Kč s DPH. Dále byl firmou ing. J. Holého realizován dřevěný obklad suterénní chodby a oprava omítek v celkové částce 118 tis. Kč včetně DPH. Díky stejné firmě jsme provedli "přehazov šaten" 1 a 3, kdy byl v šatně č. 3, nyní určené ženám, proražen vnitřní vchod do sprchy přímo ze šatny a zároveň došlo k výměně vadného topného tělesa ve sprše, což si vyžádalo celkové náklady ca 64 tis. Kč včetně DPH.

Ke 120. výročí založení naší Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň - Doubravka se podařilo provést opravu fasády budovy sokolovny - I. etapu v částce 599 tis. Kč včetně DPH stavební firmou ing. J. Holého a tato firma by měla realizovat i další etapu opravy fasády v roce 2024 - část ve Hřbitovní ulici. Podle SOD předloženého firmou budou náklady činit 228 tis. Kč včetně DPH - na tuto částku se snažíme získat dotaci od MMP, to jsem se již dostal do roku 2024, ale zpět k tomu, co se ještě podařilo udělat Letos, na podzim, se nám podařilo prostřednictvím firmy LUKO pana Luska realizovat revitalizaci trávníku včetně výměny všech postřikovačů za plánovaných 100 tis. Kč včetně DPH. Z toho mám velikou radost, protože travnatý povrch slouží ke cvičení těch nejmenších sokolíků, kteří jsou naší budoucností,ale i dalších členů odboru SV. Jak jsem se sám mnohokrát přesvědčil, při cvičeních probíhají okolo sportovišť i zajímavá mezigenerační setkání doprovodu našich cvičenců.

Rok 2023 byl pro nás rokem velmi významným,protože v roce 1903 byla naše T.J. založena. Dne 22. 9. 2023 jsme společně oslavili toto výročí společenským setkáním v prostorách našeho objektu. Z mého pohledu se jednalo o velmi zdařilý společenský večer, přišla spousta lidí "spojených" s naší jednotou a došlo k úspěšnému mezigeneračnímu setkání bývalých i současných členů naší tělocvičné jednoty. Vystoupení se sestávala ze sportovní části a kulturní části. V rámci sportovních vystoupení hodnotím jako vynikají vystoupení skupiny našich nejmenších dětí a předškoláků vedených cvičitelkou a zároveň náčelnicí odboru SV a členkou výboru T.J. ses. Ing. Miroslavou Štichovou. Stejně dobří byli i zástupci oddílu badmintonu, kteří za účasti svého předsedy br. MDDr. Jakuba Krejsy předvedli špičkovou ukázku svého sportu. Pro mě osobně bylo sportovním vyvrcholením slavnostního večera vystoupení našich mladých sportovních gymnastek pod vedením ses. Ing. Jany Kozákové - rovněž členky výboru T.J. a hlavně trenérky našich gymnastek, která ve spolupráci se sestrami Mirkou Čejkovou a Kristýnou Čejkovou, nacvičila vynikající vystoupení teamgymu a hlavně všemi diváky náležitě oceněnou a úžasně zvládnutou sestavu s akrobatickými prvky. Byl jsem velmi rád, že naše pozvání přijali rovněž zástupci municipality našeho městského obvodu v čele se starostou, účastnili se i místostarostové našeho obvodu. Své zastoupení mělo i ústředí ČOS v osobě předsedy odboru sportu br. Ing. J. Haupta a také mě velmi potěšila účast dřívějšího dlouholetého starosty SŽP br. Ing. Jiřího Soboty.

Po sportovním bloku následovala kulturní vystoupení, která si svou úrovní nezadala se sportovní částí večera. Vystoupili dřívější členové T.J., současní členové T.J. a přizvaní hosté.

Na závěr společenského večera následoval raut v prostorách restaurace Havránek, kde došlo k neformálnímu setkání našich členů a pozvaných hostů. Věřím, že mají všichni zúčastnění na našem společenském večeru, stejný pozitivní dojem z tohoto večera jako já.

Ale zpět do současnosti a spíše budoucnosti. Čeká nás podle odhadů velmi náročný rok 2024. Chtěl bych informovat o tom, že většina cen vstupů se zvyšuje - např. náklady na odpadové hospodářství o ca 11%, teplo o 28,3%, vodné stočné o 6,17%. Na nárůst cen elektrické energie a plynu - jsme již dříve reagovali tím, že jsme zapojili do společnosti firem, pro které hledá dodavatele MMP (Magistrát města Plzně), abychom se snažili vytěžit z této spolupráce určitý synergický efekt ve formě nižších nákladů na tyto komodity. Pro informaci, příspěvky na provozní náklady placené sportovními oddíly a odborem SV představují ca 1/4 celkových provozních nákladů tělocvičné jednoty, v konkrétním číselném vyjádření činí tyto příspěvky na provozní náklady 361 tis. Kč.

I přes všechny výše uvedené informace, rozhodl výbor T.J. na svém posledním zasedání v prosinci 2023 o tom, že pro rok 2024 nebude sportovním oddílům a ani odboru SV zvyšovat požadovaný příspěvek na provozní náklady pro rok 2024. Tímto bych rád požádal všechny členy jednoty a případně doprovod těch nejmenších členů, aby nám s tím, abychom se vyrovnali s náklady v roce 2024, pomohli. Někomu se zdá jako maličkost zhasnout po sobě v šatně, sprše či na WC, ale jak se lidově říká "halíře dělají talíře".

Sám doprovázím svého vnuka na cvičení předškolních dětí a velmi si vážím rodičů, kteří na toto cvičení doprovází své děti a mají zájem o dění v naší tělocvičné jednotě. I když někdo není třeba přímo z Doubravky, rád bych všechny požádal o to, aby se drželi hesla "musíme si pomáhat" pak to společně zvládneme.

Jak dobře všichni víte, celkové zaplacené příspěvky se skládají z členských příspěvků a oddílových příspěvků (oddílové příspěvky primárně slouží na pokrytí provozní nákladů příslušného oddílu, rozhodčích, licenčních poplatků a DHIM příslušného oddílu).

Na jednání starostů a jednatelů na SŽP jsme se dozvěděli, že členské příspěvky na rok 2024 zůstávají stejné jako v roce 2023. Tzn. pro dospělé 600,- Kč (100,- povinná sletová známka ČOS, 500,- Kč, ze kterých jde do rozpočtu jednoty 60% a 25% jde na činnost ústředí ČOS a 15% na činnost SŽP (Sokolské župy Plzeňské). Pro seniory a děti je částka jako v loňské roce 300,- Kč (100,- povinná sletová známka a 200 Kč, které jsou rozděleny ve stejném procentuelním poměru jako u dospělých)

Povinnost zaplatit členské příspěvky je stanovena do konce měsíce ledna 2024 na účet T.J. u Fio banky, který najdete na webových stránkách a pokyny obdržíte počátkem měsíce ledna od příslušných členů výboru. Prosím, neposílejte tyto členské příspěvku koncem roku 2023, v té době budeme nulovat zůstatek účtu u Fio banky a převádět zbylé prostředky na účet T.J. u ČS, a.s.

Ještě k roku 2024 jen stručně - co bychom chtěli realizovat - již zmíněnou 2. etapu opravy fasády v částce 228 tis. Kč včetně DPH, úpravu beachových kurtů (dosyp písku, srovnání povrchu) v částce 133 tis. Kč včetně DPH, zastřešit část terasy vchodu do restaurace a vchodu do přísálí - nás se bude týkat náklad související se vchodem do přísálí v částce 95 tis. Kč včetně DPH. Dále plánujeme postupnou opravu plotu, zde předpokládáme částku ca 200 tis. Kč včetně DPH. Samozřejmě plánujeme i další investice menšího rozsahu - repase oken na jižní straně budovy, nátěry venkovních konstrukcí, opravy laviček, jejich nátěry, výměnu vstupních dveří do posilovny a klubovny badmintonu.

Stručně to shrnu - prioritou je fasáda II. etapa, beachové kurty a pergola - ostatní budeme dělat dle finančních možností.

Za rok 2023 bych chtěl poděkovat všem členům naší tělocvičné jednoty, nájemcům, sympatizantům, zastupitelům ÚMO Plzeň 4 a jeho vedení v čele se starostou Tomášem Soukupem a místostarosty Ing. Janem Kakešem, Ing. Zdeňkem Mádrem a Václavem Beranem za jejich spolupráci a vstřícnost. Sluší se rozhodně poděkovat i zastupitelům našeho města Plzně v čele s primátorem Mgr. Romanem Zarzyckým a také krajským zastupitelům v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem.

Nakonec bych rád poděkoval všem členům výboru T.J., kteří to se mnou i roce 2023 vydrželi, preferuji týmovou práci, již od svého zvolení v březnu 2007. Jsem velmi rád, že se nám podařilo sestavit a zastabilizovat výbor naší tělocvičné jednoty. Před několika lety se nám jej podařilo doplnit o skvělou náčelnici odboru SV ses. Ing. Miroslavu Štichovou. Velmi si vážím práce, kterou odvádí pro jednotu spoustu let její jednatelka ses. Ing. Milada Nováková.

Celý výbor řídí naši jednotu tak, aby maximálně sloužila svým členům, nájemcům i obyvatelům naší krásné čtvrti Doubravka.

Rovněž musím vyzdvihnout práci naší kontrolní komise, která pracuje pod vedením ses. Jitky Hlousové (zároveň je cvičitelkou) s další členkou ses. Ing. Martinou Vurmovou (také cvičitelkou) a br. Karlem Loumou z oddílu kulturistiky.

V podstatě práce všech cvičitelů, trenérů, recepčních, správců areálu i správce budovy vytváří předpoklady pro úspěšné provozování sportovních aktivit nás všech. O sportovních výsledcích našich oddílů se můžete dočíst pravidelně na našem webu, ty jsou pravidelně zveřejňovány v průběhu roku a proto je ve svém hodnocení nezmiňuji.

Mohl bych psát ještě dlouho, ale již tato "dávka" informací leckoho jistě unavila, pokud dočetl až sem.

Přeji všem členům T.J., nájemcům a občanům Doubravky, potažmo i našeho krásného města Plzně, hodně zdraví, štěstí, pohody při sportování po celý rok 2024.

br. Ing. Milan Karas
starosta T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

P.S. Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za trpělivost.

Datum vložení: 18.12.2023 | Zobrazeno: 139x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18

Valná hromada T. J. Sokol Plzeň - Doubravka

sokol | 2024-03-11
Zobrazit další aktuality